ΕΠΣ Θεσπρωτίας: Μέχρι τις 7 Ιουνίου η υποβολή υποψηφιοτήτων, στις 19 Ιουνίου οι εκλογές

Print Friendly, PDF & Email

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 15:00 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων αναφορικά με τις αρχαιρεσίες στην ΕΠΣ Θεσπρωτίας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 19 Ιουνίου στην αίθουσα «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αναλυτικά η πρόσκληση προς τα σωματεία:

Αριθµ. Πρωτ.: 169 Ηγουμενίτσα 23-5-2019

Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας

ΠΡΟΣ: Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤ|ΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤ|ΑΣ

Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας και την

από 45/15-5-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της,

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ την Τακτική Γ ενική Συνέλευση των σωματείων – µελών της ΕΠΣ

Θεσπρωτίας την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα

«ΠΑΝΘΕΟΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας. µε θέματα ημερησίας διάταξης:

1)Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων

μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία΄ τότε η Γ.Σ επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα έπειτα

από την παρέλευση μίας (1) ώρας μετά την πρώτη µε την ίδια ημερησία διάταξη

στον ίδιο τόπο. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ. εκτός αν το Θέμα της

ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.

2) Ορισμός του Προέδρου της ΕΠΣ Θεσπρωτίας ως προέδρου της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης και ορισμός του Δικαστικού αντιπροσώπου ή του ενός από τα τρία (3)

μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. εν απουσία του Δικαστικού αντιπροσώπου ως

προέδρου της Γ.Σ., για την διεξαγωγή των εκλογών.

3) Εκλογή τριών (3) Γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

4) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού

5) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού

6) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού

7) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

8) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

9) Έγκριση Προϋπολογισμού του επόμενου έτους

10) Λήψη αποφάσεων σε τυχόν προτάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των

σωματείων – µελών της Ε.Π.Σ.Θ. που δεν αφορούν σε τροποποίηση διατάξεων του

καταστατικού της.

11) Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής µε πρόεδρο τον Δικαστικό

Αντιπρόσωπο. Εφόσον δεν οριστεί δικαστικός αντιπρόσωπος ως πρόεδρος , η

Γενική Συνέλευση εκλέγει και τα τρία (3) μέλη.

12) Αρχαιρεσίες για την εκλογή εννέα (9) τακτικών, των αναπληρωματικών μελών της

Εκτελεστικής Επιτροπής. των τριών (3) τακτικών και έως τριών (3)

αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας.

13) Κάθε Σωματείο Μέλος της Ένωσης εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση από

ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που να έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και

να εκλέγονται.

14) Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην ΕΠΣ Θεσπρωτίας μέχρι την

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 στις 15.00. Η υπόδειξη θα γίνει από τα Σωματεία – μέλη

ή και από τους ίδιους τους υποψήφιους εγγράφως με σχετική αίτηση. Ταυτόχρονα με

την υπόδειξη κατατίθεται στην ΕΠΣ Θεσπρωτίας πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και τους

περιορισμούς του καταστατικού ΕΠΣ – ΕΠΟ και αθλητικής Νομοθεσίας καθώς και

βεβαίωση του σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι µέλος του και ταμειακώς

τακτοποιημένος και με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται και επί πλέον να

προσκομίσει Πράξη Συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Υπεύθυνη Δήλωση και η Πράξη Συναίνεσης. πρέπει να είναι θεωρημένες από ΚΕΠ

ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

15) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίηση τους πρέπει να

κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

και ώρα 15.00΄.

16) Οι υποψήφιοι βάσει το άρθρο 30 παράγρ. .4. θα ανακηρυχτούν την Παρασκευή 14

Ιουνίου 2019 και ώρα 21 .00΄ από την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Θ. και καταρτίζεται το

ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά για όλα τα αξιώματα.

17) Η εκλογή των μελών διενεργείται µε μυστική ψηφοφορία και σημειώνονται επί του

ψηφοδελτίου με σταυρό προτίμησης:

α) Τα προς εκλογή τακτικά μέλη του Δ.Σ. Σταυροί προτίμησης από έναν (1) μέχρι

εννέα (9).

β) Τα προς εκλογή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Σταυροί προτίμησης από έναν (1)

μέχρι πέντε (5).

γ) Τα προς εκλογή μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σταυροί προτίμησης από έναν

(1) μέχρι τρεις (3), και

6) Τα προς εκλογή αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σταυροί

προτίμησης από έναν (1) μέχρι τρεις (3).

Ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίμησης παραπάνω από τους αναφερόμενους

σε όλες τις περιπτώσεις α’. β’, γ΄. και δ΄. Θεωρείται άκυρο.

18) Όλες οι παραπάνω ορισθείσες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των

αρχαιρεσιών είναι στα πλαίσια του καταστατικού της ΕΠΣ Θεσπρωτίας. Η Διοίκηση

της Ε.Π.Σ.Θ και οι υπηρεσίες της είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή

αναγκαία πληροφορία τόσο για το περιεχόμενο της παρούσας. όσο και για άλλα

θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο της.

19) Από την Τετάρτη 12/6/2019 Θα διανέμεται από τα γραφεία της Ε.Π.Σ.

Θεσπρωτίας σε φυλλάδιο µε όλα τα στοιχεία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης της 19-6-2019.

Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ο ΠΡΩΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή