Διαιτησία και νόμος 2725/99

Print Friendly, PDF & Email

“ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:  ΝΟΜΟΣ  2725/99

΄Αρθρο 1: παρ.1 Αθλητικό σωματείο είναι η ένωση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 78 και επομ. του αστικού Κώδικα.

΄Αρθρο 2 παρ.1 :Ο ελάχιστος αριθμός των μελών σωματείου ορίζεται σε 20.- ….

2. ΄Οποιος συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερο-μένου στο Διοικητικό Συμβούλιο. ..… τα μέλη του σωματείου μετά πάροδο ενός(1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

΄Αρθρο 3: …..  παρ.4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του σωματείου.

΄Αρθρο 4: ….. παρ.4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

΄Αρθρο 5: Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, ρυθμίζει  όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου.

΄Αρθρο 8: παρ. 1 Το αθλητικό σωματείο δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τον Υπουργό Αθλητισμού.   Εδ. Δ. έχει εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.

΄Αρθρο 43: παρ. 1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης, επιτρέπεται να συσταθεί ένας και μόνον Σύνδεσμος Διαιτητών. Μέλη των Συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνον διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επομ. του Αστικού Κώδικα.  …. 4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται Μητρώο, ειδικά αναγνωρισμένων Συνδέσμων Διαιτητών. 5. Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών έχουν ως έργο α) Υποβολή πινάκων διαιτητών εν ενεργεία και μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, β) σχολή ονομασίας νέων διαιτητών και τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και γ) την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών.

΄Αρθρο 43  Α: παρ.1. Για κάθε ομαδικό  άθλημα μπορεί να συσταθεί μια και μόνο ομοσπονδία διαιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επομ. του Αστικού Κώδικα. … 4. Οι Σύνδεσμοι και οι Ομοσπονδίες διαιτητών έχουν Διοικητική, Οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια. … 6. Αντιπρόσωποι των Συνδέσμων εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Διαιτητών  παρ.7.  α)Η Ομοσπονδία διαιτητών  χρη-σιμοποιώντας το όνομα ‘’ ΄Ενωση ‘’  ή οποιοδήποτε άλλο επιλέξει, γίνεται μέλος της ΕΠΟ και β) οι εν ενεργεία διαιτητές αποκτούν το δικαίωμα να γίνουν μέλη των Συν-δέσμων Διαιτητών  με δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε καθώς και ως αντιπρό-σωποι σε όργανα της ΕΠΟ.

΄Αρθρο 44 παρ. 2 α:  Στην αθλητική Ομοσπονδία λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) … ε: Στην ΄Ενωση ποδοσφαιρικών σωματείων λειτουργεί Επιτροπή Διαιτησίας (ΕΔ)…  θ. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών και των παρατηρητών καθορίζονται από την διοργανώτρια αρχή.

Τις ανωτέρω διατάξεις έγραψε ο Ι. Τσίγκας μέλος του ΣΔΠ ΑΡΓΓΟΛΙΔΑΣ”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή