“Εάν η αγορά της ΑΕΚ έγινε για 90 εκατ. ευρώ, το ποσό αυτό φαίνεται υψηλό, δεδομένης της υπολογισμένης καθαρής αξίας”

Print Friendly, PDF & Email

Toυ Θανάση Κουκάκη *

“Η απόκτηση της ΑΕΚ από τον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο, στα πλαίσια της ομαλής διαδοχής του Δημήτρη Μελισσανίδη στην ηγεσία της ιστορικής ομάδας, φημολογείται πως έγινε έναντι 90 εκατ. ευρώ, όταν το ενεργητικό της ΠΑΕ στο τέλος Ιουνίου 2023 διαμορφωνόταν στα 97 εκατ. ευρώ. Πως προκύπτει το ποσό των 97 εκατ. ευρώ;

Σε 32,2 εκατ. ευρώ ανέρχονταν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναλογούν στις εγγραφές δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, στα 36,3 εκατ. ευρώ ανέρχονταν τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης, ενώ στα 28,3 εκατ. ευρώ αθροίζονταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της ομάδας, τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, οι λοιπές απαιτήσεις, τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας.

Παράλληλα, ο Μάριος Ηλιόπουλος θα κληθεί να πληρώσει μια σειρά από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που ήδη από το 2023 έχει προβλεφθεί στα βιβλία της ΑΕΚ πως θα πληρωθούν μετά την 30/06/2024. Αυτές οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν υποχρεώσεις προς ποδοσφαιριστές από δόσεις συμβολαίων (11,74 εκατ. ευρώ) μακροπρόθεσμο μέρος ρύθμισης οφειλών ύψους ποσού 208.823 ευρώ και μακροπρόθεσμο μέρος επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 115.762 ευρώ.

Παράλληλα, στο κονδύλι του ισολογισμού της ΑΕΚ για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 14,5 εκατ. ευρώ προς ποδοσφαιριστές από δόσεις συμβολαίων πληρωτέες στην επόμενη χρήση, βραχυπρόθεσμο μέρος δανειακών υποχρεώσεων καθώς και βραχυπρόθεσμες δόσεις φορολογικών ρυθμίσεων.

Με ένα πρόχειρο λοιπόν υπολογισμό η καθαρή αξία της ΑΕΚ, σύμφωνα με τις υπολογισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, είναι περίπου 70,4 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 36,3 εκατ. ευρώ του γηπέδου).

Εάν η αγορά της ΑΕΚ έγινε για 90 εκατ. ευρώ, το ποσό αυτό φαίνεται υψηλό, δεδομένης της υπολογισμένης καθαρής αξίας.

Ωστόσο, η συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες αξίες όπως εμπορικά δικαιώματα, φήμη και άλλα άυλα στοιχεία που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε.” – Πηγή: dnews

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή