Pάπτη: Η σύμβαση "Macolin" προβλέπει την αξιοποίηση του γυμναστηρίου της Μίκρας

Print Friendly, PDF & Email

Με επιστολή που έστειλε στο Soccerplus η βουλευτής Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη, διευκρινίζει ότι στο νόμο με τον οποίο εγκρίθηκε η σύμβαση “Macolin”, που αφορά στην αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων προβλέπεται η αξιοποίηση του γυμναστηρίου της Μίκρας καθώς και άλλων γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η διάταξη του νόμου 4699  που περιλαμβάνεται στις “άλλες διατάξεις” και οχι στη σύμβαση “Macolin” αυτή καθαυτή, προβλέπει την εκμίσθωση του γυμναστηρίου / αθλητικής εγκατάστασης σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία “χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί η χρήση του με αντάλλαγμα σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, εφόσον η υποψήφια μισθώτρια ή παραχωρησειούχος Α.Α.Ε. υποβάλλει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της ολυμπιακής εγκαταστάσεως και αναλάβει όλες τις δαπάνες αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της, καθώς και τις δαπάνες της λειτουργίας και συντήρησής της.”

Στην επιστολή της η κα Ράπτη αναφέρει τα εξής: 

“Με απογοήτευση και απορία διάβασα στην ανάρτησή σας στο soccerplus.gr ότι, στην ερώτηση που κατέθεσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας Θεσσαλονίκης» προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, «έμπλεξα» το θέμα της αξιοποίησης με τη σύμβαση “Macolin”.

Επειδή το παραπάνω δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και επειδή θεωρώ πως η έντιμη δημοσιογραφία επιβάλλει την αποκατάσταση της αλήθειας που καταπατούν ατυχή δημοσιεύματα, θα σας παρακαλούσα για τα ακόλουθα:

1. Να ενημερώσετε τον κακά πληροφορημένο συντάκτη του άρθρου πως το πλαίσιο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ A’ 185/22.11.2019) που έχει τίτλο«Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων …και άλλες διατάξεις»περιλαμβάνει τρίτο μέρος, στο οποίο το Άρθρο 9 προβλέπει την τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121) «Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων».Προφανώς ο συντάκτης του άρθρου δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει το νόμο μέχρι εκεί (αρκέστηκε στην επικεφαλίδα), ούτε δείχνει ενδιαφέρον για την ουσία του αιτήματος και τις ενδεχόμενες δυνατότητες εκσυγχρονισμού ενός μεγάλου γυμναστηρίου που ενδιαφέρει πολύ τον αθλητικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.

2. Να επανορθώσετε άμεσα δημοσιεύοντας στην ίδια ιστοσελίδα το κείμενο της παρούσας επιστολής μαζί με την οφειλόμενη αναγνώριση του εκ παραδρομής (ελπίζω) λάθους του συντάκτη και του blog σας.

Ελπίζοντας πως θα ακολουθήσετε τη δεοντολογία που επιβάλλουν οι κανόνες ορθής δημοσιογραφίας, είμαι σε αναμονή των ενεργειών σας.

Έλενα Ράπτη
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης”

Τι προβλέπει η διάταξη:

“Στο άρθρο 56 του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος που φέρει τον αριθμό 12 και έχει ως εξής: «12. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αφορά τη διαδικασία της εκμισθώσεως ή της με αντάλλαγμα παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οποιοδήποτε ολυμπιακό συγκρότημα δύναται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί η χρήση του με αντάλλαγμα σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, εφόσον η υποψήφια μισθώτρια ή παραχωρησειούχος Α.Α.Ε. υποβάλλει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της ολυμπιακής εγκαταστάσεως και αναλάβει όλες τις δαπάνες αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της, καθώς και τις δαπάνες της λειτουργίας και συντήρησής της. Για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Μισθωτικής Αξίας (Ε.Μ.Α.) του προς εκμίσθωση ή παραχώρηση ακινήτου, η οποία θα είναι και η ελάχιστη αποδεκτή για τη σύναψη της μίσθωσης, θα συντάσσεται έκθεση εκτίμησης:

α) από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος, όταν η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ,

β) από έναν (1) ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ, και

γ) από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ. Στην τελευταία περίπτωση η επιλεγόμενη Ε.Μ.Α. θα είναι ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων, η οποία εν συνεχεία εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος. Στη σύμβαση που θα καταρτίζεται μεταξύ του εκμισθωτή ή παραχωρούντος και της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Α.Α.Ε. θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκμίσθωσης ή παραχώρησης, οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που θα επιβάλλονται στη μισθώτρια ή παραχωρησιούχο Α.Α.Ε. για την καλή και εμπρόθεσμη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και εν γένει κάθε αναγκαίος όρος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος.

Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια της μισθώσεως ή της παραχωρήσεως της χρήσεως δύναται να είναι ίση ή μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών με δυνατότητα ισόχρονης παρατάσεώς της. Μετά τη λήξη του συμβατικού ή του κατόπιν παράτασης συμβατικού χρόνου της μίσθωσης ή της παραχώρησης, η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο εκείνον, επανέρχεται στον εκμισθωτή ή παραχωρούντα, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Α.Ε.).».