Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη τριών μελών στην ΚΕΔ – Ποιες οι αρμοδιότητες και ποια τα προσόντα

Print Friendly, PDF & Email

Eνόψει της αγωνιστικής περιόδου 2021/22 από την ΚΕΔ/ΕΠΟ αποφασίσθηκε η διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, υπό την ευθύνη της οποίας θα τελούν οι δραστηριότητες των Αξιωματούχων και Παρατηρητών Διαιτησίας των Ερασιτεχνικών Κατηγοριών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για την στελέχωση των τριών θέσεων εργασίας και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά στην ενότητα “Θέσεις Εργασίας στην Ε.Π.Ο.”.

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου, ο επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΠΟ Μαρκ Κλάτεμπεργκ θα προβεί σε ατομικές συνεντεύξεις με τους/τις υποψηφίους/ιες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι για πρώτη φορά ο επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΠΟ θα αναζητήσει συνεργάτες με τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει όρους πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

Περιγραφή:

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας(ΚΕΔ/ΕΠΟ), ο
αποκλειστικός φορέας οργάνωσης , ανάπτυξης και λειτουργίας της διαιτησίας στην ΕΠΟ, στο πλαίσιο της περεταίρω ανάπτυξης της ερασιτεχνικής διαιτησίας αναζητεί πεπειραμένα άτομα
για τις θέσεις των : Grassroots Referee Manager , Grassroots Observer Manager ,Referee Academy Director / National Instructor οι οποίοι θα αναλάβουν δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη της διαιτησίας σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Κύρια καθήκοντα:

• Εκπαίδευση Αξιωματούχων και Παρατηρητών Διαιτησίας των ερασιτεχνικών κατηγοριών,
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα των FIFA και UEFA.

• Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκγύμνασης των
Αξιωματούχων Διαιτησίας των ερασιτεχνικών κατηγοριών περιλαμβανομένων των
Αξιωματούχων Διαιτησίας του Ποδοσφαίρου Σάλας και του Ποδοσφαίρου Άμμου.

• Διοργάνωση ειδικών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για τους Παρατηρητές και Εκπαιδευτές
Διαιτησίας των ερασιτεχνικών κατηγοριών.

• Αξιολόγηση των γνώσεων των Αξιωματούχων & των Παρατηρητών Διαιτησίας των
ερασιτεχνικών κατηγοριών αναφορικά με τους σχετικούς με τη διαιτησία κανονισμούς καθώς και έλεγχος της φυσικής κατάστασης των Διαιτητών/Βοηθών Διαιτητών.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα επιλεγούν για τις προαναφερόμενες θέσεις θα αναλάβουν και τα καθήκοντα που ορίζονται στο εν ισχύ Κανονισμό Διαιτησίας σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

• Συμμετοχή ως μέλη στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας η οποίες θα
συγκαλούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Τα εν λόγω μέλη θα
υπάγονται/αναφέρονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

• Υπεύθυνοι/ες για τον ορισμό των Αξιωματούχων & Παρατηρητών Διαιτησίας των
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

• Υποστήριξη του γενικότερου έργου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τον
στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση της απόδοσης των Αξιωματούχων
Διαιτησίας ως βασικού παράγοντα για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων των ερασιτεχνικών
πρωταθλημάτων.

• Υποβολή προτάσεων στην ΚΕΔ/ΕΠΟ αναφορικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και
αναπτυξιακών σεμιναρίων για τους Αξιωματούχους & Παρατηρητές Διαιτησίας των
ερασιτεχνικών κατηγοριών.

• Έγκριση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των Αξιωματούχων και
Παρατηρητών Διαιτησίας των ερασιτεχνικών κατηγοριών σε όλη την επικράτεια της
Ελλάδας.

• Επεξεργασία και αποκλειστική μετάφραση των Κανόνων του Παιχνιδιού και γενικά τη
δημοσίευση οποιουδήποτε έντυπου υλικού σχετικά με τη διαιτησία.

• Θέσπιση κανόνων δεοντολογίας που θα διέπουν τους Αξιωματούχους Διαιτησίας και
σύσταση πρόληψης μέτρων προς στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την προστασία
της εξουσίας και της προσωπικότητας των τελευταίων.

• Προτάσεις για τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανονισμούς ή άλλες διατάξεις που διέπουν τη διαιτησία.

• Παρακολούθηση του έργου των Αξιωματούχων και Παρατηρητών Διαιτησίας των
ερασιτεχνικών κατηγοριών στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών.

• Συμμόρφωση με τις τυποποιημένες μεθόδους διαιτησίας που έχουν θεσπιστεί από τη FIFA
και την UEFA για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των Κανόνων του Παιχνιδιού
του IFAB.

• Χρήση ενιαίων κριτηρίων για την αξιολόγηση των Αξιωματούχων Διαιτησίας όπως αυτά
καθορίζονται από τη FIFA.

Προφίλ υποψηφίων:

– Να έχουν διευθύνει αγώνες στη κορυφαία διοργάνωση της Ελλάδας
– Ιδανικά, αλλά όχι υποχρεωτικά, να έχουν διατελέσει Διεθνείς Αξιωματούχοι Διαιτησίας (FIFA)
– Nα έχουν καλή γνώση Αγγλικών.
Λοιπά έγγραφα
• Αίτηση του ενδιαφερόμενου
• Βιογραφικό
• Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης
• α)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
• β)Πιστοποιητικά Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος και φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να εκδοθούν ή/και να υποβληθούν από τον
ενδιαφερόμενο τα α) αντίγραφο ποινικού μητρώου και β) πιστοποιητικά εισαγγελικής αρχής ότι δεν είναι φυγόποινος και φυγόδικος μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της υποβολής της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται περαιτέρω να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα υποβάλλει εντός προθεσμίας 15ημερών.
• Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη γνησιότητα των
προσκομισθέντων εγγράφων.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή