Σε “αναγνώριση” και των Ενώσεων προχωρά η ΓΓΑ – Ζητούνται δικαιολογητικά μέχρι τις 30/6

Print Friendly, PDF & Email

Μετά το μητρώο αθλητικών σωματείων η ΓΓΑ με έγγραφο που έστειλε στις Ενώσεις ζητεί να καταθέσουν πλήρες φάκελο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για να τους δοθεί η αθλητική αναγνώριση Ένωσης.

Όποιες από τις ενώσεις είχαν λάβει στο παρελθόν «Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» δε θα κάνουν την παραπάνω διαδικασία καθώς θα τους δοθεί αυτόματα η βεβαίωση από τη ΓΓΑ.

Το έγγραφο της ΓΓΑ στις Ενώσεις, που δημοσιεύτηκε στο insport.gr

Τα Δικαιολογητικά για χορήγηση αναγνώρισης 

1. Αίτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. της ένωσης προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα της ένωσης και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Επωνυμία , ταχυδρομική δ/νση της ένωσης ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της ένωσης, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) και έτος ίδρυσης.

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. της ένωσης.

3. Σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για την αναγνώριση της ένωσης, στην οποία θα αναφέρονται και τα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της ένωσης.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο των κανονισμών της οικείας ομοσπονδίας στους οποίους ορίζονται τα γεωγραφικά όρια των ενώσεων αθλητικών σωματείων της δύναμής της.

5. Επικυρωμένα αντίγραφα των καταστατικών των αθλητικά αναγνωρισμένων ιδρυτικών μελών της ένωσης.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. κάθε ιδρυτικού σωματείου για την ίδρυση της ένωσης.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της συστατικής συνέλευσης των ιδρυτικών σωματείων της ένωσης περί της ίδρυσής της.

8. Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:
α) Δεν εμπίπτουν στα κωλύματα–περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν.
β) Συμμετέχουν ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης αθλητικού σωματείου της.
γ) Η κατοικία τους βρίσκεται στην περιφέρεια που καλύπτει η αθλητική ένωση.

9. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:
α) Η ένωση δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.
β) Η ένωση δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.
γ) Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία της ένωσης.
δ) Η διεύθυνση των γραφείων της ένωσης είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.
ε) Τηρούνται τα βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει.
στ) Για τους προπονητές δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο περιορισμός της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν.

10. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της ένωσης .

11. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου για την αναγνώριση της ένωσης.

12. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών της ένωσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο.

13. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή