Το κείμενο της τροπολογίας Αυγενάκη για το κούρεμα του ποσοστού της ΕΠΟ από τις τηλεοπτικές συμβάσεις

Print Friendly, PDF & Email

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας στον οποίο περιλμβάνεται η τροπολογία Αυγενάκη με την οποία μειώνεται από 5% σε 1% το ποσοστό που ειπράττει η ΕΠΟ από τις τηλεοπτικές συμβάσεις των ΠΑΕ της Super League 1 και την κεντρική της Super League 2.

Ενα στοιχείο είναι ότι η μείωση του ποσοστού της ΕΠΟ αρχίζει εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του νόμου και αφορά και τις εν ισχύ τηλεοπτικές συμβάσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του νόμου:

Ποσοστιαίο δικαίωμα Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επί των κερδών
από την ηλεκτρονική μετάδοση αγώνων –
Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α ν. 2725/1999

1. Στο πρώτο εδάφιο και στην περ. α) του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999
(Α’ 121), περί ηλεκτρονικής αναμετάδοσης και διανομής
αγώνων, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται με το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά σωματεία σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, η Ε.Π.Ο. λαμβάνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%). Από τα
κέρδη που εισπράττουν οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 λαμβάνουν: α) η Ε.Π.Ο. ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και β) ο επαγγελματικός
σύνδεσμος Super League 1 ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%). Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή Kαλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν
πρόκειται για αμοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Τα ποσοστά
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Super
League 1, Ε.Ο.Κ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση
μη καταβολής των προβλεπόμενων στην παρούσα
παράγραφο, η οικεία οργανώτρια αρχή μπορεί να
απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους xώρους διεξαγωγής των αγώνων. Όλες οι συναλλαγές
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε
καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά
μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής
ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι
απολύτως άκυρα.».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999, περί κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται με το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. 1 παρακρατούν ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) από το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για
την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ. α) της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή
και σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις καταβολές αυτές.».

3. Τα ποσοστά των παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης σε συμβάσεις ή κανονισμούς ή στα καταστατικά της Ε.Π.Ο. ή επαγγελματικών συνδέσμων ή
Π.Α.Ε. ή σωματείων. Η τροποποίηση των ποσοστιαίων δικαιωμάτων της Ε.Π.Ο. καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται και αναφορικά με τις μελλοντικές τμηματικές καταβολές των οικείων αμοιβών, που είναι
καταβλητέες μετά από δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος. Το ποσό που προκύπτει από τη μείωση του ποσοστού υπέρ της Ε.Π.Ο. από πέντε τοις
εκατό (5%) σε ένα τοις εκατό (1%), ήτοι ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) αποδίδεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετου συμβατικού όρου, από τους τηλεοπτικούς ή
ραδιοφωνικούς σταθμούς της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 υπέρ των αντισυμβαλλομένων αθλητικών σωματείων και Α.Α.Ε., προσαυξάνοντας αντίστοιχα την
καθαρή αμοιβή των τελευταίων.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή