Ο Ολυμπιακός ζητάει την έκπτωση του Β. Γκαγκάτση από τη Super League

Print Friendly, PDF & Email

Mε επιστολή που απέστειλε στη SuperLeague η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζητά την έκπτωση του Βασίλη Γκαγκάτση από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει πως «προκύπτει ευθέως και ρητά ότι ο κ. Γκαγκάτσης χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Super League και δεν έχει θέση στο οργανωμένο ποδόσφαιρο» μετά την απόφαση του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος του Συνεταιρισμού καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για το αδίκημα της απιστίας, στην υπόθεση της Κάρτας Υγείας, σε βαθμό κακουργήματος την οποία τέλεσε εις βάρος της ΕΠΟ για το διάστημα που κατείχε την θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας.

Επίσης οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν εντός τριών ημερών από την παρούσα επιστολή «το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την έκπτωση του κ. Βασιλείου Γκαγκάτση από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συνεταιρισμού» και επιφυλασσόνται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός τους.

Η επιστολή που έστειλε στη Λίγκα ο Ολυμπιακός και υπογράφεται από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Δημήτρη Αγραφιώτη είναι η εξής:

Προς τον
Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς, 13.03.2019
Αριθ. Πρωτ.: 1380

Κοιν. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Υπ’ όψιν κ. Ι. Συναδινού, Γενικού Γραμματέα
– Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες –

Θέμα: Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την έκπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασιλείου Γκαγκάτση δυνάμει του αρ. 3§§ 7 (α) και (β) ν. 2725 /1999 όπως ισχύει.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ.,

Όπως πολύ καλά όλοι μας γνωρίζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 3§1 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα, και πολύ περισσότερο να έχει οποιαδήποτε θέση ή ρόλο (πόσο μάλλον έμμισθη θέση), στο οργανωμένο ποδόσφαιρο, όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για μια σειρά ποινικών αδικημάτων μεταξύ των οποίων και αυτό της απιστίας (γενικά, πολλώ δε μάλλον απιστία κατά της ίδιας της υπερκείμενης αρχής του οργανωμένου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ήτοι της ΕΠΟ).

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 3§7 (α) και (β) ν.2725/1999 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 Ν.3479/2006, ΦΕΚ Α 152/19.6.2006), «α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

Η Super League είναι μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και είναι η αρμόδια Ένωση για την διεξαγωγή του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α’ εθνικής κατηγορίας ) κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της ΕΠΟ.

Ο κ. Βασίλης Γκαγκάτσης ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Super League από τις 15.11.2016 έως και σήμερα (κατόπιν επιλογής από το ΔΣ του Συνεταιρισμού στις 09.11.2016 για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση).

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Super League ο Διευθύνων Σύμβουλος συγκαταλέγεται ΡΗΤΑ στα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησής της, και τούτο προκύπτει όχι μόνο από τις αρμοδιότητες που του δίδονται καταστατικά αλλά και από την de facto / εν τοις πράγμασι λειτουργία του εν λόγω οργάνου, από την οποία προκύπτει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι ασκεί πράξεις εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης.

Ειδικότερα , σύμφωνα με το εν ισχύ Καταστατικό της Super League προβλέπεται:

➢ Κατ’ άρθρο 18§1 ότι η διοίκηση της Super League ασκείται και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
➢ Κατ’ άρθρο 18§16, ο Διευθύνων Σύμβουλος «οφείλει» να διασφαλίζει ότι στις συνεδριάσεις δεν συμμετέχουν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
➢ Κατ’ άρθρο 21Β παρ.1, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται (ήτοι είναι αιρετό πρόσωπο) και δεν διορίζεται, ούτε απλά προσλαμβάνεται, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του οικείου άρθρου «ανακαλείται» με απόφαση του Δ.Σ. οποτεδήποτε πριν την λήξη της θητείας, όπως τα λοιπά όργανα Διοίκησης της Super League.
➢ Κατ’ άρθρο 21Β παρ. 3, κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

έχει μια σειρά από αρμοδιότητες εκπροσώπησης διοίκησης και διαχείρισης που αφορούν την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ της Super League (λ.χ. αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, της εκτελεστικής εξουσίας, των οργάνων της ΕΠΟ κ.ο.κ), την άσκηση της καθημερινής διοικητικής λειτουργίας του συνεταιρισμού και την άσκηση εποπτείας επί των υπαλλήλων, την επιφορά αλλαγών μονομερώς από τον ίδιο στον ορισμό αγώνων που έχει ήδη αποφασιστεί διαφορετικά από το Δ.Σ., την εκπροσώπηση της Super League ενώπιον των αθλητικών φορέων, δημοσίων αρχών, δικαστηρίων και εν γένει τρίτων προσώπων, στην εκπροσώπηση της Super League ενώπιον υπερεθνικών αθλητικών οργανισμών, την άτυπη παράστασή του στις συνεδριάσεις της ΕΕ της ΕΠΟ, την διενέργεια των πληρωμών προς τα μέλη της Super League και τους τρίτους, την εποπτεία και συντονισμό των επιτροπών που λειτουργούν εντός του Συνεταιρισμού.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κ. Γκαγκάτσης έχει ασκήσει και ασκεί καθήκοντα Διοίκησης, Διαχείρισης και Eκπροσώπησης της Super League :
• Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Super League έχει προβεί σε αλλαγές στους ορισμούς αγώνων πρωταθλήματος, είτε μεμονωμένων είτε και ολόκληρων αγωνιστικών ημερών,
• Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Super League έχει εκπροσωπήσει τον Συνεταιρισμό στις διαβουλεύσεις και στις συζητήσεις με το Υφυπουργείο Αθλητισμού πλείστες όσες φορές , όπως προκύπτει και από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στα οποία προβάλλεται ως εκπροσώπων τον Συνεταιρισμό. Όλως ενδεικτικώς μόνο τον τελευταίο χρόνο ο κ. Γκαγκάτσης ως Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της Super League συμμετείχε σε επίσημες και δημοσίως γνωστές συναντήσεις με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κατ’ ελάχιστον:
τον Μάρτιο του 2018, έπειτα από την απόφαση της διακοπής του πρωταθλήματος μετά το παιχνίδι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
τον Ιούνιο του 2018 για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των πρωταθλημάτων που επεξεργαζόταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού
• Στις 28.02.2019 συμμετείχε στην αντιπροσωπεία της Super League στη Βουλή κατά την συζήτηση πριν την ψήφιση του νέου αθλητικού νομοσχεδίου,
• Επιπλέον, όλως ενδεικτικά έχει οριστεί με την από 25.01.25019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος της Super League στην Επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος που έχει συγκροτηθεί από την ΕΠΟ αλλά και σε πλείστες άλλες Επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί κατά καιρούς, εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στις συζητήσεις που διεξάγει η Super League με υποψηφίους χορηγούς για τα χορηγικά της προγράμματα (π.χ. για τον διαγωνισμό της προμήθειας της επίσης μπάλας του πρωταθλήματος), στις συζητήσεις με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για τα ζητήματα συμμετοχής των ομάδων της Super League στο διαδικτυακό στοίχημα, κ.α.

Όπως πρόσφατα έγινε γνωστό, στις 07.03.2019, με απόφαση του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος του Συνεταιρισμού κ. Γκαγκάτσης καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος (ποσού 12,6 εκατ. ευρώ!!!!!!), την οποία τέλεσε εις βάρος της ΕΠΟ για το διάστημα που κατείχε την θέση του Προέδρου της ΕΕ της ΕΠΟ (και πιο συγκεκριμένα τα έτη 2005-2008). Η εν λόγω απόφαση ήρθε σε συνέχεια του υπ’ αρ. 1445/ 2016 τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με τις κατηγορίες (σύμφωνα με τον Τύπο) α) της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος και β) της ηθικής αυτουργίας κατά συναυτουργία και κατά μόνας σε απιστία.

Σύμφωνα με τα ως άνω προκύπτει ευθέως και ρητά ότι ο κ. Γκαγκάτσης χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Super League και δεν έχει θέση στο οργανωμένο ποδόσφαιρο, πολλώ δε μάλλον έμμισθη, είτε ήθελε νοηθεί η ιδιότητά του ως Οργάνου διοίκησης, εκπροσώπησης και διαχείρισης, όπως πράγματι είναι, είτε ως «ειδικός συνεργάτης» (βαπτιζόμενος και ως «νομικός σύμβουλος» με την από 15.11.2016 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Super League και του ιδίου για να δικαιολογηθεί η ανάληψη των καθηκόντων του – καθώς η τροποποίηση του Καταστατικού που προέβλεπε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί – πλην όμως κατά παράβαση της 09.11.2016 απόφασης του ΔΣ της Super League, για την οποία και επιφυλασσόμαστε ρητά).

Περαιτέρω, όχι μόνο ο κ. Γκαγκάτσης δεν μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντα του Δ/ντος Συμβούλου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι ως μέλη του ΔΣ της Super League άμεσα και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τα ανωτέρω, να εκδώσουμε τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης έκπτωσής του από την θέση που μέχρι σήμερα κατέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωμένος κατ’ αρ. 3§7 (α) και (β) του αθλητικού νόμου να προβεί ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού όχι μόνο για την έκπτωση του κ. Γκαγκάτση αλλά και για την έκπτωση των Μελών του Δ.Σ. της Super League που υπαιτίως δεν εξέδωσαν την εν λόγω πράξη, μη αποκλειομένων των ποινικών ευθυνών των Μελών που θα αγνοήσουν τις επιταγές του Νόμου.

Πέραν της δεσμευτικότητας των ανωτέρω διατάξεων για την λειτουργία του Συνεταιρισμού, είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο οργανωμένο ποδόσφαιρο οφείλουν να πάρουν θέση για το κατά πόσο θεωρούν ή όχι αδιανόητο και ιδιαιτέρως προβληματικό και δυσφημιστικό για την δημόσια εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος της ανώτατης επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου να έχει στους κόλπους της σε ανώτατη Διοικητική θέση, και μάλιστα όλως νευραλγική για την εκπροσώπηση και διαχείριση του οργανωμένου ποδοσφαίρου (καθώς πρόκειται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κορυφαίας επαγγελματικής ένωσης στην Ελλάδα και σχεδόν αποκλειστικής εκφραστή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου), ένα πρόσωπο που έχει πλέον καταδικαστεί για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος της υπερκείμενης αρχής του ποδοσφαίρου, η οποία κανονικώς και ευλόγως θα έδει να συνοδεύεται και από αγωγές αποζημίωσης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ιδίως μάλιστα λαμβανομένου υπόψη ότι ο Συνεταιρισμός μας είναι Μέλος της ΕΠΟ και μάλιστα οι ΠΑΕ που τον αποτελούμε είμαστε οι βασικοί και κύριοι χρηματοδότες της Ομοσπονδίας μέσω των ποσών που καταβάλλουμε για όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Τούτο μάλιστα θα έδει να απαντηθεί υπό το πρίσμα και των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ που επιφέρουν μέχρι και την ποινή της απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε πρόσωπα που δεν επιδεικνύουν μια ηθική συμπεριφορά συμβατή με τους Κανονισμούς της ΕΠΟ

Τέλος, όλα τα ανωτέρω τίθενται υπό την επιφύλαξη ύπαρξης και άλλων τελεσίδικων παραπεμπτικών βουλευμάτων εναντίον του κ. Γκαγκάτση για κακουργήματα για τα οποία έχει παραπεμφθεί να δικαστεί ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της χώρας σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν δει το φως , ενώ όπως έγινε γνωστό εις βάρος του διεξάγονται από τους Εισαγγελικούς λειτουργούς δυο ακόμα έρευνες για τέλεση κακουργημάτων (κακουργηματική απιστία και υπεξαίρεση) κατά την διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της ΕΠΟ Πρέπει δε να επισημάνουμε ότι για όλες αυτές τις εκκρεμότητές με την ποινική δικαιοσύνη, που αυξάνονται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως, ο ίδιος ο κ. Γκαγκάτσης δεν είχε καν την στοιχειώδη υπευθυνότητα και ευθιξία να ενημερώσει επισήμως τα όργανα του Συνεταιρισμού, παρά μόνο τα πληροφορούμαστε από τον Τύπο , έντυπο και ηλεκτρονικό.

Για το λόγο αυτό και ως Μέλος του Συνεταιρισμού ΖΗΤΟΥΜΕ όπως εντός τριών (3) ημερών από την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την έκπτωση του κ. Βασιλείου Γκαγκάτση από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 3§1 και 7(α) του Ν. 2725/ 1999 όπως ισχύει. Εκτός και αν ο ίδιος ο κ. Γκαγκάτσης πράξει το αυτονόητο, υποβάλλοντας την παραίτησή του σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας για την διαφύλαξη των συμφερόντων της ΠΑΕ Ολυμπιακός , ιδίως δε για κάθε οικονομική ζημία που έχει υποστεί ή θα υποστεί ο Συνεταιρισμός από την συνέχιση της – από κάθε άποψη – παράνομης διατήρησης του κ. Γκαγκάτση στην θέση του για τον χρόνο από την τελεσίδικη παραπομπή του σε βαθμό κακουργήματος και εντεύθεν.

Για την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Δημήτρης Αγραφιώτης
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή