Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Aφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο το soccerplus.gr (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], εφεξής καλούμενη η «ιστοσελίδα» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο soccerplus.gr.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε; Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε, α) Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλικία) β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) γ) Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα) Δεν συλλέγουμε δεδομένα από ανήλικους χρήστες και σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο προβαίνουμε στη διαγραφή τους.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

5. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας; Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για να: α) επικοινωνήσουμε μαζί σας την επίλυση των αποριών σας β) εφόσον ζητήσετε να διαφημιστείτε γ) εφόσον σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο δ) διαχειριστούμε τον ιστότοπο και τις συνδεόμενες εφαρμογές ε) εφόσον παρέχουμε σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του ιστοτόπου, χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του κάθε χρήστη, στ) εφόσον διατυπώσετε τα σχόλιά σας

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία; Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: – τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης υπηρεσιών ή/και προϊόντων, – τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, – τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία), – το έννομο συμφέρον

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ιστοσελίδας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

8. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας; Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς ενδέχεται να τηρούνται/αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα Δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό.

9. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς; Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.