Nέα καταγγελία κατά της ΕΠΟ στην Επιτροπή Δεοντολογίας για παραβίαση του καταστατικού!

Η είσοδος των γραφείων της ΕΠΟ
Print Friendly, PDF & Email

Nέα καταγγελία κατά της ΕΠΟ στην Επιτροπή Δεοντολογίας για παραβίαση του καταστατικού. Kαταγγέλων είναι ο τέως αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών της ομοσπονδίας, Ν. Κολιολιός, ο οποίος έχει προσφύγει και στα αστικά δικαστήρια.

Ο Κολιολιός στην προσφυγή – καταγγελία του υποστηρίζει ότι ενώ δεν είχε σύμβαση αορίστου χρόνου. όταν η ΕΠΟ, τον περασμένο Ιούλιο, σταμάτησε τη συνεργασία μαζί του, εντούτοις του καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση, κάτι που σημαίνει ότι εμμέσως πλην σαφώς η ΕΠΟ αναγνώρισε ότι ήταν υπάλληλος αορίστου χρόνου.

Μάλιστα σε άλλο δικαστήριο εργατικών διαφορών, που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, ο δικηγόρος της ΕΠΟ Δ. Κουβάρας, ισχυρίστηκε ότι ο Κολιολιός πληρούσε “πάγιες και διαρκείς ανάγκες και γι’ αυτό αποζημιώθηκε”.

Ωστόσο, ενώ η ΕΠΟ τον απέλυσε ως υπάλληλο αορίστου χρόνου, ουδέποτε η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε απόφαση απόλυσης, όπως από το καταστατικό προβλέπεται και είθισται να συμβαίνει στις έως τούδε απολύσεις.

Επομένως, ή κακώς αποζημιώθηκε ο Κολιολιός αφού δεν ήταν υπάλληλος αορίστου χρόνου, άρα η ΕΠΟ ξόδεψε τα χρήματα των ΠΑΕ καταχρηστικά, ή, αν δεχθούμε ότι ήταν υπάλληλος αορίστου χρόνου, και ορθώς αποζημιώθηκε, τότε προκύπτει θέμα άκυρης απόλυσης, αφού ουδέποτε ελήφθη απόφαση απόλυσης από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τέτοιες αλχημείες μόνο acting μυαλά μπορούν να σκεφτούν…

Μεταξύ άλλων στην προσφυγή αναφέρονται τα εξής:

Κατά παντός υπευθύνου προσώπου για την από 08-07-2021 καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που με συνέδεε με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), η οποία είναι παράνομη και άκυρη, ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 35, 55 και 56 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΠΟ, καθώς και σε αυτές των άρθρων 13 και 25 του Κώδικα Δε-
οντολογίας της ΕΠΟ.

Απασχολήθηκα από το τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο με την επωνυ-
μία «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)», αρχικά ως Λογιστής του Λογιστηρίου, εν συνεχεία δε ως Αναπληρωτής Διευθυντής της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΕΠΟ, δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, από την 03-04-2017, όταν, το πρώτον, προσελήφθην, μέχρι και την 08-07-2021, όταν η ΕΠΟ προέβη στην άτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας μου, ως εάν αυτή ήταν αορίστου χρόνου, ήτοι με καταβολή αποζημίωση, προφανώς αναγνωρίζοντας τον καταχρηστικό και εικονικό χαρακτήρα της σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καίτοι εγώ εξαρχής κάλυπτα πά-γιες και διαρκείς ανάγκες
της ΕΠΟ, που μοναδικό σκοπό είχε την κάλυψη της αληθούς
υποκρυπτόμενης διαρκούς και σταθερής σχέσης μου με την ΕΠΟ.

Πλην όμως, η εν λόγω από 08-07-2021 καταγγελία της σύμβασης
εργασίας μου τυγχάνει παράνομη και άκυρη, κατά το μέτρο που έλαβε χώρα κατά τρόπο αντίθετο με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΠΟ και δη τα άρθρα 20, 23, 35, 55 και 56 αυτού, ενόψει του γεγονότος ότι δεν προηγήθηκε της καταγγελίας μου, σχετική απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου οργάνου της ΕΠΟ, ήτοι της Εκτελεστικής Επιτροπής, πολλώ δε μάλλον
δε υπήρξε ποτέ εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα στην Εκτελεστική Επιτροπή, προ της καταγγελίας, όπως το Καταστατικό ορίζει.

Για το λόγο δε αυτό, άσκησα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), την από 08-10-2021 αγωγή μου, στρεφόμενος κατά της ΕΠΟ, με την οποία και αιτήθηκα από το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων: (α) να αναγνωριστεί ότι από 03-04-2017 με συνέδεε με την ΕΠΟ μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, (β) να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της από 08-07-2021 καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την ΕΠΟ ως
μηδέποτε γενόμενη και μη παράγουσα κανένα αποτέλεσμα για τους λόγους που εκτίθενται, (γ) να υποχρεωθεί η ΕΠΟ να αποδέχεται την εργασία μου και να με επαναπασχολεί στην ίδια θέση και με τους ίδιους όρους εργασίας που με απασχολούσε πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας μου.

 

Ωστόσο, προς χάριν σύνοψης, επιθυμώ να επαναλάβω τα εξής:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ.
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, στην αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ δεν περιλαμβάνεται η λήψη αποφάσεων για την πρόσληψη ή/και απόλυση, καθώς και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και τους όρους εργασίας, του προσωπικού που απασχολείται στα Όργανα της ΕΠΟ, συμπεριλαμβανομένης και της Γραμματείας.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού, η Γραμματεία εκτελεί τις διοικητικές εργασίες της ΕΠΟ, υπό την εποπτεία του Εκτελεστικού Γραμματέα.
Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του Καταστατικού, ο Εκτελεστικός
Γραμματέας εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τον ορισμό ή την παύση του προσωπικού που απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην Γραμματεία.

Είναι σαφές ότι η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο Καταστατικό για τη λήψη αποφάσεων από αυτήν.

Από τον συνδυασμό των άνω διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΟ
συνάγεται ότι για την έγκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας προσωπικού της Γραμματείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής και καταχωρείται στα Πρακτικά της οικείας
Συνεδρίασης.

Στην περίπτωσή μου, όμως, η ΕΠΟ προέβη στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας μου αιφνίδια και αυθαίρετα, χωρίς να έχει τηρήσει την προβλεπόμενη στο Καταστατικό της διαδικασία και δη χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε οποιαδήποτε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μου, ούτε σχετική εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως απαιτείται από το Καταστατικό της.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, αιτούμαι από την Επιτροπή Σας, όπως και
διενεργήσει όλες τις νόμιμες και απαραίτητες διερευνητικές διαδικασίες, κατά τα άρθρα 67 επ. του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ, ώστε να εξετάσει κατά πόσον υφίστανται παραβάσεις του Καταστατικού, του Κώδικα Δεοντολογίας και των λοιπών κανονισμών της ΕΠΟ, στο πλαίσιο λήψης απόφασης, και υλοποίησης αυτής, για την από 08-07-2021 καταγγελία της σύμβασης εργασίας
μου και να επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις για τα τυχόν υπεύθυνα άτομα για τις παραβάσεις αυτές.”

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή