Η απόφαση Βρούτση για ομοσπονδίες, ενώσεις, σωματεία: Έρευνες χωρίς προειδοποίηση, έλεγχοι νομιμότητας κανονισμών, ποινή έκπτωσης μελών ΔΣ!

Print Friendly, PDF & Email

 

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό αναπληρωτή υπουργού Ι. Βρούτση που αφορά “τον σχεδιασμό και τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών”

 

Στο άρθρο 2 εκτός από τους τακτικούς προβλέπονται έκτακτοι (σ.σ. χωρίς προειδοποίηση) έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τριμελή κλιμάκια της ΓΓΑ “ύστερα από καταγγελίες, πληροφορίες και βάσιμες υπόνοιες για απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες, τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού έχει αποφανθεί ότι χρήζουν διερεύνησης, ή κατόπιν αιτήματος λοιπών διοικητικών φορέων ή ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα. Καταγγελίες, οι οποίες έχουν τεθεί στο αρχείο, εξετάζονται μετά από εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Στο Άρθρο 4 καθορίζεται ότι “τα αντικείμενα / πεδία των επιτόπιων ελέγχων θα αφορούν τα διοικητικά, αθλητικά και οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων αθλητικών φορέων, όπως περιγράφονται στα Έντυπα Ελέγχου, καθώς επίσης και τη διαδικασία διεξαγωγής των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, ελέγχοντας τη νομιμότητα και κανονικότητα της διοικητικής τους δράσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων
ελέγχου, όπως είναι η τήρηση τυπικών αρχών (νόμοι, κανονισμοί, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους κλπ.), καθώς και η τήρηση των γενικών αρχών που διέπουν τη χρηστή διαχείριση και συμπεριφορά όλων των οργάνων.”

 

Τέλος στο Άρθρο 12 που αφορά τη Διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναφέρετια ότι “στις περιπτώσεις που από τον διεξαχθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η υποβολή ψευδών στοιχείων ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά μητρώα, περ. (α), του άρθρου 1 της παρούσης, ή η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3,6,8,27,28,31 και 34 του Ν.2725/1999, περ. (β), καθώς επίσης
και η μη τήρηση, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27,περ. (γ), επέρχονται στο φορέα κυρώσεις, όπως αυτές απορρέουν κατά περίπτωση από τις προβλεπόμενες στην αθλητική νομοθεσία (ν.2725/1999 και Υπουργικές Αποφάσεις) έννομες συνέπειες.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκκινείται η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση, ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια του άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές, αναστέλλεται η τακτική επιχορήγηση, διαγράφεται από το Ηλεκτρονικό μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων.”

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή