Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τις κάμερες στα γήπεδα: Ποιοι χώροι θα εποπτεύονται – Ποιος θα είναι ο ρόλος των ΠΑΕ και της αστυνομίας

ΙΝ ΤΙΜΕ
Print Friendly, PDF & Email

Στα χέρια των δύο Λιγκών, ποδοσφαίρου (Super League 1) και μπάσκετ, παραδόθηκε το ΦΕΚ της ΚΥΑ με τις προδιαγραφές του νέου συστήματος παρακολούθησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών
εγκαταστάσεων» θα ισχύσει από 7 Μαρτίου και η ΚΥΑ προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Eποπτευόμενοι χώροι

1.Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας καλύπτει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους χώρους-της
αθλητικής εγκατάστασης:
α) όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,
β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο,
γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),
δ) τον αγωνιστικό χώρο
ε) τις σκάλες και τους διαδρόμους,
στ) τους χώρους των κυλικείων
ζ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής
μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,
η) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,
θ) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,
ι) την είσοδο και έξοδο των αθλητών και των διαιτητών προς και από τον αγωνιστικό χώρο
ια) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών (Υποδομές
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Κέντρο Ελέγχου, κλπ)
ιβ) τους χώρους στάθμευσης
ιγ) τα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

2. Δεν εποπτεύονται οι χώροι του εσωτερικού των ιατρείων, των αποχωρητηρίων, των
αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών και τα γραφεία Διοίκησης της εγκατάστασης.

3. Στα σημεία εισόδου (τουρνικέ) η γωνία λήψης των εικονοληπτών πρέπει να είναι
κατάλληλη ώστε να είναι ευκρινή τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου των
εισερχομένων.

4. Για τους φιλάθλους απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο κάλυψη των χαρακτηριστικών
του προσώπου κατά την είσοδο μέσω του τουρνικέ στην αθλητική εγκατάσταση.

Η καταγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι συνεχής και θα ξεκινά 3 ώρες πριν την
έναρξη του αγώνα και θα ολοκληρώνεται 1,5 ώρες μετά την λήξη αγώνων ήτοι θα διαρκεί
συνολικά κατ’ ελάχιστο για 7 περίπου ώρες εκτός και αν οι τοπικές συνθήκες επιβάλουν
μεταβολή του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα
πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) η
απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας μέχρι την αποχώρηση
όλων των φιλάθλων.

Κέντρο Ελέγχου Ελληνικής Αστυνομίας

1. Το Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο της
αθλητικής εγκατάστασης ώστε να έχει άμεση οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο και τις
κερκίδες. Ο χώρος θα πρέπει να είναι κλιματιζόμενος και να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις
και την κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον δέκα (10)
άτομα, εκ των οποίων οι πέντε (5) καθήμενοι.

2. Δυνατότητα πρόσβασης στο οίκημα του κέντρου ελέγχου έχουν μόνο οι χειριστές της
Ελληνικής Αστυνομίας και τα εξουσιοδοτημένα από αυτή άτομα μεταξύ των οποίων και ο
υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του, που προβλέπονται από την παρ. 4
του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

3. Στο Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας καταλήγει το σήμα (εικόνα) απ’ όλους τους
εικονολήπτες της αθλητικής εγκατάστασης.

Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης
1. Το Κέντρο Ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης δύναται να συστεγάζεται με το Κέντρο
Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας ή να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο. Εφόσον στεγαστεί
σε ανεξάρτητο χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άμεση και αδιάλειπτη επικοινωνία με το
Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω ενσύρματης ενδοεπικοινωνίας.

2. Στο Κέντρο Ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται όλο
το υλικό καταγραφής των εικονοληπτών. Το υλικό καταγραφής που αφορά στον κάθε αγώνα,
τουτέστιν τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη, όλη τη διάρκεια του αγώνα και μιάμιση (1,5) ώρα
μετά τη λήξη αυτού, ήτοι κατ’ ελάχιστον επτά (7) περίπου ώρες, διατηρείται με ευθύνη του
χρήστη της εγκατάστασης για διάστημα τριών (3) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου
καταστρέφεται.

3. Το εγκατεστημένο σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε
πραγματικό χρόνο, απ’ όλους τους εικονολήπτες της εγκατάστασης, στα αντίστοιχα
επιχειρησιακά κέντρα της ΕΛ.ΑΣ.

Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας
1. Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης
Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης, ορίζει με διαταγή του για όλη την αγωνιστική
περίοδο τους εξειδικευμένους αστυνομικούς, τουλάχιστον 2 ανά εγκατάσταση, οι οποίοι θα
χειρίζονται και θα λειτουργούν το ηλεκτρονικό σύστημα.

3. Ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης οφείλει τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν την
διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης να έχει αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη η
δυσλειτουργία του συστήματος και να διευκολύνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας του από
τους αρμόδιους της Ελληνικής Αστυνομίας, οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί.

4. Τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των
ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και
επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσειτη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1
και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και
παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση,
στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί
εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση και ευκρίνεια της εικόνας τους. Η έκθεση του
δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν από τον έλεγχο
προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την
έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, η
αρμόδια αστυνομική αρχή θέτει προθεσμία δώδεκα (12) ωρών, ώστε να αποκατασταθεί η
σύννομη λειτουργία του συστήματος και διενεργεί νέο έλεγχο αμέσως μετά την παρέλευσή
της. Αν και μετά τον νέο έλεγχο διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, με
απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

5. Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β.
νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα
εποπτείας λειτούργησε σύννομα πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη
λήξη της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία
στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν
βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια
και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης. Αν στην έκθεση αυτή αναφέρεται
πλημμέλεια ή αστοχία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας, αναγράφεται υποχρεωτικά
και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργίας..

6. Εφόσον από την έκθεση της παρ.5 προκύπτει ότι υπήρξε αδυναμία λειτουργίας
οποιουδήποτε στοιχείου του εξοπλισμού του ΗΣΕ (ενδεικτικά εικονολήπτη, οθόνης, κονσόλα,
γεννήτριας), εκτός αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια ή αστοχία είναι όλως επουσιώδης ή αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., εντός προθεσμίας δύο (2)
ημερών από την αποστολή της έκθεσης, ή, αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, με
απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιβάλλεται η διεξαγωγή χωρίς την
παρουσία θεατών της αμέσως επόμενης αθλητικής συνάντησης, κατά την οποία η υπεύθυνη
Α.Α.Ε. πρόκειται, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, να αγωνιστεί ως γηπεδούχος ομάδα
στο πλαίσιο οποιασδήποτε εθνικής διοργάνωσης.

Γνωστοποίηση δεδομένων στη ΔΕΑΒ, τα πειθαρχικά όργανα και τις ανακριτικές και
δικαστικές αρχές
1.Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εποπτείας,
εφόσον σε αυτά έχουν καταγραφεί πράξεις βίας και γενικώς αξιόποινες ή πειθαρχικώς
ελεγκτέες πράξεις, γνωστοποιούνται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την
καταγραφή τους, από την ΕΛ.ΑΣ. στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), τοοικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές
αρχές.

2. Τα συναφή με πράξεις βίας διαβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από τη
ΔΕΑΒ σε αντίγραφο αρχείου για τις ανάγκες τις επίτευξης του επιμέρους έργου της και για
χρονικό διάστημα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Σε κάθε περίπτωση,τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Εποπτείας γνωστοποιούνται, κατόπιν αιτήσεώς της, στη Διαρκή Επιτροπή για
την αντιμετώπιση της Βίας (ΔΕΑΒ), καθόσον είναι απαραίτητο για την άσκηση του έργου της,
όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/99.

Τοποθέτηση των συστημάτων – Δαπάνες
1. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών
συστημάτων βαρύνουν τους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

2. Οι ανωτέρω από κοινού σε συνεργασία με την/τις προμηθεύτρια-ες εταιρεία-ες,
υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν το αστυνομικό προσωπικό που ορίζεται για τη χρήση και
λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, για δύο (2) συναπτά έτη από την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Προσαρμογές υφισταμένων συστημάτων

1. Οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων ή οι διοργανώτριες αρχές, στις οποίες έχουν
ήδη τοποθετηθεί ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας, οφείλουν να προσαρμόσουν τα
συστήματα αυτά σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ήτοι να διασφαλίσουν την κατά τα
ανωτέρω σύννομη και κανονική λειτουργία τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τους
χώρους, εντός και εκτός της εγκατάστασης, που περιγράφονται στο άρθρο 2, να πληρούν τις
προδιαγραφές που τίθενται στο άρθρο 3, να είναι συμβατά και συνδέσιμα με οποιοδήποτε
κεντρικό σύστημα τηρεί η αστυνομική αρχή και να τα συντηρούν εφεξής, βαρυνόμενοι
αποκλειστικά με κάθε απαραίτητη δαπάνη .

2. Μετά την 6η.3.2024 απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων στις
αναφερόμενες στο άρθρο 1 αθλητικές εγκαταστάσεις, που δεν διαθέτουν τα
προαναφερόμενα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή