Έως το τέλος Ιουνίου η “προσαρμογή του καταστατικού αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών” με το νόμο

Print Friendly, PDF & Email

Εξάμηνη παράταση έδωσε ο Ι. Bρούτσης, για την “προσαρμογή του καταστατικού αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών” με το νόμο, που αν δεν γίνει προβλέπει την άρση αθλητικής αναγνώρισης.

Συγκεκριμένα στον αθλητικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσσφατα στη Βουλή προβλέπεται η ακόλουθη διάταξη:

“Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της υποχρέωσης αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121), τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 30ή.6.2024, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 2, 3, 5, 11, 14, 20, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου.

Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.»”

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή