Οι αγωνίες του Φιλιππούση, η “τελολογική ερμηνεία” της Μπιτζούνη και οι “τυρόπιτες” του Ντάσιου

Print Friendly, PDF & Email

Μετά την απόπειρα να μπλοκάρει τη ΓΣ της ΕΠΟ, ο εκτελεστικός διευθυντής της, Ι. Φιλιππούσης, κατά την προσφιλή τακτική του έστειλε ερώτημα στην πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κλπ, Δ. Μπιτζούνη, σχετικά με τη χρησιμότητα των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και το κόστος που δημιουργεί στην ΕΠΟ η κάλυψη των οδοιπορικών των μελών της!

Η απάντηση της Μπιτζούνη δικαιώνει, ως συνήθως, τις αγωνίες του Φιλιππούση, ερμηνεύοντας “τελολογικά” τον καταστατικό νομοθέτη.

Είχε προηγηθεί η ερμηνεία του μέλους του ΔΣ της ΕΠΣ Αχαϊας, Κ, Ντάσιου, που έφτασε στο ίδιο συμπέρσμα με την Μπιτζούνη, μέσω… τυρόπιτας. Συγκεκριμένα τον περασμένο Δεκέμβριο είχε δηλώσει: “Όλο εκτελεστικές και γενικές συνελεύσεις κάνουν στην ΕΠΟ. Είναι πιο εύκολες κι από τις τυρόπιτες.”

Ακολουθεί το “πόρισμα” Μπιτζούνη:

“ΠΡΟΣ:

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (CEO)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΕΠΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Κατόπιν της από 05.10.2022 Επιστολής μου ως προέδρου της ΕΕΔΣ
προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή, αναλύουσα τον σκοπό της ρύθμισης
του άρθρου 34 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, της από 10.10.2022
Επιστολής μου, εμπεριέχουσας αίτημα περί χορηγήσεως σχετικής
πληροφόρησης της επιτροπής της οποίας προΐσταμαι για τα αναγκαία
έξοδα σύγκλησης και πραγματοποίησης μιας Γενικής Συνελεύσεως
(Τακτικής ή Έκτακτης) αλλά και μιας συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της από
12.10.2022 σχετικής πληροφόρησης από μέρους Σας (Οικονομική
Διεύθυνση), της από 07.11.2022 Επιστολής μου, εμπεριέχουσας αίτημα
περί χορηγήσεως σχετικής πληροφόρησης για το κόστος των
συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από
Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο του έτους 2022, καθώς και την σχετική
αποζημίωση των μελών για την παράσταση σε κάθε συνεδρίαση και
τυχόν διακοπές αυτής, της από 13.12.2022 σχετικής απάντησής Σας, του

από 16.12.2022 Ερωτήματός μου περί της χρονικής διάρκειας των
συνεδριάσεων καθ’ εκάστη ημέρα από τον Αύγουστο του 2022 και της
από 28.12.2022 αποστολής του σχετικού πίνακα από Υμάς και αφού
αναγιγνώσθηκαν με προσοχή τα έγγραφα που μου απεστάλησαν,
εξήχθησαν από την Επιτροπή ΕΔΣ τα κάτωθι συμπεράσματα:

– Η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις
δεν δικαιολογείται, αν ληφθεί υπόψη η χρονική απόσταση μεταξύ
αυτών, ο αριθμός και η φύση των θεμάτων που εμπεριέχονται στις
σχετικές ημερήσιες διατάξεις, καθώς και η αδυναμία τήρησης των
σχετικών προθεσμιών που προβλέπει το άρθρο 34 του
Καταστατικού της Ε.Π.Ο..

– Τα έξοδα για την πραγματοποίηση εκάστης των συνεδριάσεων
κρίνονται υπέρμετρα, αν ληφθεί υπόψη και η συχνότητα
σύγκλησης αυτών.

– Η διάρκεια εκάστης των συνεδριάσεων κυμαίνεται από είκοσι
(20) λεπτά μέχρι δύο (2) ώρες [μία εξ αυτών διήρκεσε τρεις (3) ώρες
και δέκα εννέα (19) λεπτά], ενώ παρατηρείται η διακοπή και η
συνέχιση σε άλλη ημέρα και ώρα, όχι προφανώς μετά από κόπωση
[αφού η διακοπή έγινε μετά από συνεδρίαση διάρκειας μίας (1)
ώρας και τριάντα (30) λεπτών ή μετά από συνεδρίαση διάρκειας
σαράντα τεσσάρων (44) λεπτών, κλπ] ή λόγους ανωτέρας βίας, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη απώλειας χρημάτων για την
Ομοσπονδία και χρόνου για τους συμμετέχοντες.

Ως εκ τούτων, μπορεί η υπ’ αριθμόν 06/20.12.2017 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία ασχολείται με την αποζημίωση των
μελών της, να μην κάνει αναφορά σε ώρες συνεδριάσεων, αλλά σε ημέρα συνεδριάσεως για να υπολογίσει την αποζημίωση των συμμετεχόντων
μελών για την παράστασή τους αλλά και τα σχετικά τους έξοδα, ωστόσο
ο καταστατικός νομοθέτης υπολόγισε τα εν λόγω κονδύλια με βάση μια
μέση διάρκεια συνεδρίασης διαρκούσας τουλάχιστον τρεις (3) ώρες (αν
λάβει κανείς υπόψη του και τον ελάχιστο αριθμό συνεδριάσεων που έχει
προβλέψει ανά ημερολογιακό έτος), καθώς και την τελολογική ερμηνεία
της διάταξης.

Με δεδομένο, λοιπόν, αυτό αλλά και την εδραία
πεποίθησή μας ότι τα αιρετά μέλη που συμμετέχουν, δεν θα ήθελαν να
λαμβάνουν αποζημίωση για ημερήσια απασχόληση αυτών που δεν
ξεπερνά τη μισή ώρα ή τα σαράντα πέντε λεπτά της ώρας και να
επιβαρύνουν την Ομοσπονδία, θεωρείται σκόπιμο να εξεταστεί ο
τρόπος εξορθολογισμού

1) της συχνότητας σύγκλησης και πραγματοποίησης των
συνεδριάσεων,

2) η ελάχιστη διάρκεια αυτών, και

3) η αποζημίωση των συμμετεχόντων μελών ανά ώρα
απασχόλησης.

Συνεπώς και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, αλλά και με
σκοπό την συνετή οικονομική διαχείριση των οικονομικών πόρων
της Ε.Π.Ο., την εφαρμογή του νόμου αλλά και των καταστατικών
διατάξεων, την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ανακυπτόντων
θεμάτων, το σεβασμό του χρόνου και της προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής των συμμετεχόντων μελών, προτείνεται η
σύγκληση και διεξαγωγή δια ζώσης μιας συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής ανά μήνα και κάθε άλλης τοιαύτης μέσω τηλεδιάσκεψης και
αφού έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες προθεσμίες και έχουν αιτιολογηθεί επαρκώς οι λόγοι σύγκλησης αυτής, απαραιτήτως αναφερόμενοι στην ημερήσια διάταξη.

Με εκτίμηση,

Για την Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης της Ε.Π.Ο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΙΤΖΟΥΝΗ”

Διαβάστε ακόμα:

Απόπειρα Φιλιππούση να μπλοκάρει την έκτακτη ΓΣ της ΕΠΟ μέσω… Μπιτζούνη!

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή