Το Ειρηνοδικείο ενέκρινε την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών στην SL1, ενώ το Διαιτητικό Δικαστήριο την ακύρωσε!

Print Friendly, PDF & Email

Ενώ αναμενόταν ότι το αρμόδιο δικαστήριο δεν θα εγκρίνει το καταστατικό της ΕΠΟ στο σημείο που προβλέπει την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιώματων των ΠΑΕ από τη Super League 1, επειδή αντιβαίνει στο νόμο 2725/99, που προβλέπει ότι οι ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας διαχειρίζονται οι ίδιες τα ραδιοτηλεοπτικά τους δικαιώματα, σύνέβη το αντίθετο!

Η διάταξη που προστέθηκε στο καταστατικό της ΕΠΟ στη ΓΣ της 27/8 εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο, γεγονός, που περιπλέκει την κατάσταση και δημιουργεί νέα δεδομένα.

Και αυτό επειδή και η Super League 1, έβαλε παρόμοια διάταξη στο καταστατικό της τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως μετά από προσφυγή του Ολυμπιακού στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, η απόφαση της ΓΣ του συνεταιρισμού περί κεντρικής διαχείρισης των ραδιοτηλεοπτικών δκαιωμάτων των ΠΑΕ από τη σεζόν 2023 – 2024, ακυρώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν καταψηφίσει την κεντρική διαχείριση και στη ΓΣ της Σούπερ Λιγκ και στη ΓΣ της ΕΠΟ.

Η διάταξη που υπάρχει στο νέο καταστατικό της ΕΠΟ ανάφέρει τα εξής: 

Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα
ποδοσφαίρου των Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης
Ευθύνης (Super League 1) και Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2
Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2 ), εκχωρούν και μεταβιβάζουν
αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό
δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.2725/1991
όπως εκάστοτε ισχύει με σκοπό η διοργανώτρια Αρχή:

(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων
μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περ. β) της παρ. i,
αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης,
αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου
των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης
ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν
ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3)
έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν, είτε όλους τους
αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε
μερικότερα πακέτα αγώνων.

(β) Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την
παραχώρηση των αδειών της περ. α). (γ) Να παρακολουθεί τη χρήση
των αδειών που παραχωρεί κατά την περ. α) και να προβαίνει, στο
δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για
τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν
μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων
αυτών – γηπεδούχους Π.Α.Ε.

iii. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των
Π.Α.Ε. από τη διοργανώτρια Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθλημα.
iv. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. i παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5 %) από το συνολικό ποσό της συμβάσεως παραχώρησης σε
αυτούς των αδειών της περ. α) της παρ. ii, το οποίο καταβάλουν
απευθείας στην δικαιούχο Ε.Π.Ο.

Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση
των αδειών της περ. α) της παρ. ii, παρακρατά για την ίδια ποσοστό
τέσσερα τοις εκατό (4 %) για τις άδειες που αφορούν στα πρωταθλήματα
Super League 1 και Super League 2.

vi. Οι παρ. i έως v αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης των
πρωταθλημάτων των Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός
Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1) και Ένωση Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2), που αποδέχονται
οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά.

vii. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη Εθνική και
Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του
ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και
σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία.

viii. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική
εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε
πρωταθλήματος που διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό
που τηρεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα της
ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Η διοργανώτρια Αρχή δεν έχει δικαίωμα
να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει σύμφωνα με το παρόν για
σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους.

ix. Με τα ανωτέρω, δεν θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών
δικαιωμάτων Π.Α.Ε. που έχουν παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Π.Α.Ε. οι οποίες: α) έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη
βαθμολογική τους κατάταξη, να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα των
Σουπερλίγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super
League 1) και Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου A2 Εθνικής
Κατηγορίας (Super League 2) την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021 και β)
έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους
δικαιωμάτων πριν από την έναρξη του παρόντος εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής του, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
άδειας, που έχουν παραχωρήσει.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή