Αυτή είναι η τροπολογία Βασιλειάδη – Με δική της διοργανώτρια αρχή η Super League 2

Print Friendly, PDF & Email

Ο Γιώργος Βασιλειάδης έστειλε την τροπολογία για την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ και θα περιμένει ως την ερχόμενη Παρασκευή (5/4) για τυχόν ενστάσεις της Ομοσπονδίας μέχρι να την φέρει στη Βουλή προς ψήφιση.

Στην τροπολογία του υφυπουργού Αθλητισμού περιλαμβάνονται τρεις επαγγελματικές κατηγορίες, από δύο που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Η Super League 1, η Super League 2 και η Football League, όπου θα συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παρά τη σύσταση της Super League 2, η Football League παραμένει επαγγελματική κατηγορία.

Ο Βασιλειάδης ξεκαθαρίζει πως κάθε κατηγορία θα έχει τη δική της διοργανώτρια αρχή, συνεπώς η Super League 2 δεν θα λειτουργεί υπό τους κόλπους της Super League 1, όπως αρχικά πίστευαν κάποιοι.

Από εκεί και πέρα στην τροπολογία του υφυπουργού Αθλητισμού αναφέρεται ρητά ότι για τις ΠΑΕ της Super League 1 το μετοχικό κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 500.000 ευρώ, για τη Super League 2 δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 100.000 ευρώ και για τη Football League κάτω από 30.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα, προβλέπεται κεντρική διαχείριση για τη Super League 2 και τη Football League, εν αντιθέσει με ότι ισχύει στη Super League. «Οι Π.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου SuperLeague 2 και Football League εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στην αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν».

Αναλυτικά η τροπολογία:

Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου

1. Το άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 108, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου :

(α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), με διοργανώτρια αρχή τον επαγγελματικό σύνδεσμο Super League 1 της παρ. 1 του άρθρου 97,

(β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2), με διοργανώτρια αρχή τον επαγγελματικό σύνδεσμο Super League2 της παρ. 2 του άρθρου 97 και

(γ) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της  Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Football League), με διοργανώτρια αρχή τον επαγγελματικό σύνδεσμο Football League της παρ. 3 του άρθρου 97.

2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 85.

3. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών, υποχρεούται να μετατραπεί σε Π.Α.Ε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται.

4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101Δ».

2. Το άρθρο 109 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 109, Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League  1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League  2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών (Football League)δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παρ. 1 έως 3 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 έως 3.»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και στο εξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Α΄ Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου», εννοούνται αμφότερες οι Α1 και Α2 Εθνικές Κατηγορίες ποδοσφαίρου των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος.

4. Π.Α.Ε. οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 2 του παρόντος, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τηνέναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999.

5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Άρθρο …… Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

1. Το άρθρο 97 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 97, Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

1. Η επαγγελματική ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας που ιδρύθηκε με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού υπό την επωνυμία  «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης»(Super League ), σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League  1) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League  1).

2. Συνιστάται επαγγελματικός σύνδεσμος, κατά την έννοια του άρθρου 96, των Π.Α.Ε οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League2). Ο συνιστάμενος επαγγελματικός σύνδεσμος  λειτουργεί με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) υπό την επωνυμία «Σούπερλιγκ Δύο Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League  2).

3. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) που ιδρύθηκε με το ν. 879/1979 (Α΄ 56), παρέμεινε σε ισχύ και λειτουργία, με την ίδια επωνυμία, με το άρθρο 51 του ν. 1958/1991 (Α΄ 122), μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (E.Σ.A.Π.E.) με το άρθρο 97 του ν. 2725/1999, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) με το άρθρο 33 ν. 3057/2002 (Α΄ 239) και σε  Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με το άρθρο 2 ν. 3479/2006, μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Football League» (Football League) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της B΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών.

3. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των παρ. 1, 2 και 3 αποτελούν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο).

4. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής των Π.Α.Ε στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο και των διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου.

5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι Π.Α.Ε. που, κατά τους οικείους κανονισμούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του συνδέσμου αυτού».

2. Στο άρθρο 98 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις :

(α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής : «Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου».

(β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «των Ενώσεων Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και Β` και Γ` Εθνικής Κατηγορίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επαγγελματικών συνδέσμων του άρθρου 97».

(γ) Στην περ. β΄ της παρ. 1 οι λέξεις «της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, καθώςκαι της Β` και Γ` Εθνικής Κατηγορίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών, καθώς και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας».

(δ) Στην περ ζ΄ της παρ. 1 οι λέξεις «συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων»  αντικαθίστανται από τις λέξεις «συμφωνιών ραδιοτηλεοπτική ζώνη με άλλο τεχνικό μέσο μεταδόσεων αγώνων».

(ε) Στο τέλος της περίπτ. ιγ΄ της παρ. 1 προστίθενται οι λέξεις «ιδίως η κεντρική εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των πρωταθλημάτων της Α2 και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League  2 και Football League)».

(ζ) Η παρ. 2 καταργείται.

3. Το άρθρο 100 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5 Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου είναι :

(α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους,

(β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτούς,

(γ) τα ποσά από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων των Π.Α.Ε. στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν

(δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους,

(ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν,

(στ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1, ποσοστό 2 % από τα έσοδα των Π.Α.Ε που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 84

(ζ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2, ποσοστό 2 % από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League  2

(η) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Football League : αα) ποσοστό 2 % που παρακρατά υπέρ αυτού ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League  2 και ββ) ποσοστό 5 % από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε που συμμετέχουνστο πρωτάθλημαFootball League,

(η) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών στις ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις».

4. Το άρθρο 101 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 101, Όργανα επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

1. Σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο ποδοσφαίρου λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα:

(α) γενική συνέλευση (γ.σ.),

(β) διοικητικό συμβούλιο (δ.σ.),

(γ) πρωτοβάθμια επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95,

(δ) πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του άρθρου 119 και

(ε) κάθε άλλο όργανο που καθορίζεται στο καταστατικό τους.

2. Η γενική συνέλευση κάθε επαγγελματικού συνδέσμου αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Π.Α.Ε – μέλους του συνδέσμου, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστος, ο οποίος πρέπει να έχει την ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπρόεδρου του δ.σ. της Π.Α.Ε την οποία εκπροσωπεί ή να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιό της με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%).

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα όργανα των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι αρμοδιότητες, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη θητεία, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία τους, καθορίζονται με το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με του κανονισμούς της Ε.Π.Ο και της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου.»

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Άρθρο …. Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League  2 και Football League

1. Στο ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 84, προστίθεται άρθρο 84Α ως εξής :

«Άρθρο 84Α, Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League  2 και Football League

1. Για τους σκοπούς του παρόντος :

(α) Διοργανώτριες αρχές είναι : αα) ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League  2)  και ββ) ο επαγγελματικός σύνδεσμος Football Leagueγια το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Football League)

(β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι : αα) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και στις Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 4173/2013 (Α΄ 169), ββ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, γγ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικο-ακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το στοιχ. ζ΄ στις παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190)

(γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα διαδραματίζονται από τα πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π) στις Ε.Π.Ο, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κερκίδων.

2. Οι Π.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Super League  2 και Football Leagueεκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στην αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό η διοργανώτρια αρχή:

(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περίπτ. β΄ της παρ. 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την ελληνική επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν είτε όλους στις αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων,

(β) Να εισπράττει και διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περίπτ. α΄,

(γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περίπτ. α΄ και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών –  γηπεδούχους Π.Α.Ε.

3. Η παρ. 1 αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης των πρωταθλημάτων Super League  2 και Football League, που αποδέχονται οι Π.Α.Ε που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά.

4. Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε διατηρούν όλα τα δικαιώματα της παρ.1 του άρθρου 84, των οποίων η εκμετάλλευση και διαχείριση δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται με το παρόν στις διοργανώτριες αρχές. Η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 84.

5. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία.

6. Κάθε ποσό που εισπράττουν οι διοργανώτριες αρχές από την παραχώρηση των αδειών  της περίπτ. α΄ της παρ. 1 κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Οι διοργανώτριες αρχές δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα έσοδα από την παραχώρηση των αδειών αυτών για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους.

8. Από τα έσοδα που προκύπτουν από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος Super League  2,ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League  2, ως διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος αυτού, παρακρατά: α) ποσοστό 2 % για τον ίδιο, β) ποσοστό 5 % υπέρ της Ε.Π.Ο και γ) ποσοστό 2 % υπέρ του επαγγελματικού συνδέσμου Football League. Τα παρακρατούμενα ποσά των περίπτ. β΄ και γ΄ καταβάλλονται από τη διοργανώτρια αρχή απευθείας στην Ε.Π.Ο. και στην Football League αντίστοιχα.

9. Από τα έσοδα που προκύπτουν από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος Football League,ο επαγγελματικός σύνδεσμοςFootball League, ως διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος αυτού, παρακρατά : α)  ποσοστό 5 % για τον ίδιο και β) ποσοστό 5 % υπέρ της Ε.Π.Ο, το οποίο της καταβάλει η ίδια απευθείας».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Το ποσοστό που εισπράττεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του επαγγελματικού πρωταθλήματος Super League 2, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5 %) και το ποσό που εισπράττεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του επαγγελματικού πρωταθλήματος Football Leagueορίζεται σε τρία τοις εκατό (3 %).»

3. Με το παρόν δε θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων Π.Α.Ε που έχουν παραχωρηθεί κατά το άρθρο 84 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι Π.Α.Ε. που α) έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League  2 ή στο πρωτάθλημα Football League την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του μέχρι τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της άδειας που έχουν παραχωρήσει.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Άρθρο …… Λοιπές ρυθμίσεις

1. Στο άρθρο 84 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

(α) Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Π.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα  ποδοσφαίρου Super League  2 και Football League ισχύουν και εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 84Α.»

(β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης ή αναμετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων, οφείλουν να παρέχουν αδιακρίτως στους ενδιαφερόμενους νόμιμα λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος στις Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα χρήσης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190).»

(γ) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για αθλητικές εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία ή για την κοινωνία άλλου κράτους μέλους στις Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του π.δ. 109/2010.»

(δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά σωματεία σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4, η E.Π.Ο λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Από τα κέρδη που εισπράττουν οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League  1 λαμβάνουν α) η Ε.Π.Ο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και  β) ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).»

(ε) Το αρκτικόλεξο μέσα στην παρένθεση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 «Ε.Π.Α.Ε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Super League  1».

(στ) Η παρ. 9 καταργείται.

2. Στο πρώτο εδάφιο της  παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) οι λέξεις «του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του επαγγελματικού συνδέσμου Super League ».

3. Στο άρθρο 96 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: (α) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το καταστατικό των επαγγελματικών συνδέσμων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, οι γενικοί και οι ειδικοί κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ψηφίζονται από τη γ.σ. τους και εγκρίνονται μετά από έλεγχο της νομιμότητας τους και γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το καταστατικό των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι γενικοί και οι ειδικοί κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους ψηφίζεται από τη γ.σ. τους και εγκρίνονται από την Ε.Π.Ο.»

(β) Η παρ. 7 καταργείται.

4. Στο άρθρο 101Δ του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

(α) Στην παρ. 1 οι λέξεις «του άρθρου 98 παράγραφος 2 του παρόντος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 4 του άρθρου 96»

(β) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 101Δ του ν. 2725/1999 προστίθενται οι λέξεις «εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η γ.σ. της Ε.Π.Ο.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής μέλους τουΕ.Σ.Α.Κ.Ε., καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικάκαθορίζονται με κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνπαρ. 2 του άρθρου 104.Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται ιδίως η βαθμολογική θέση της ομάδας, η οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Ε, η βιωσιμότητά της, η καταλληλότητατων αθλητικών της εγκαταστάσεων, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών,καθώς και τα κριτήρια που θέτει η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία καλαθοσφαίρισης.»

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 97Α, 99, 101Α, 102, 110, 112, 112Α του ν. 2725/1999, καθώς και η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152).

7. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Αθήνα, …… Μαρτίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Πηγή: pamebala.gr

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή