Oσμή σκανδάλου: Η Μπιτζούνη καταγγέλλει ότι η ΕΠΟ αρνείται τον οικονομικό έλεγχο!

Print Friendly, PDF & Email

 

Συνεχίζονται τα κρούσματα παραβίασης του καταστατικού αλλά εν προκειμένω και της ολιστικής μελέτης από την διοίκηση της ΕΠΟ.

Η πρόεδρος της  ανέξαρτητης επιτροπής ελέγχου διακυβέρνησης και συμμόρφωσης, πρώην αρεοπαγίτης, Δ. Μπιτζούνη, απέστειλε επιστολή στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ καταγγέλλοντας ότι είναι αποκλεισμένη από την ενημέρωση περί τις αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΕΠΟ και της εν γένει οικονομική διαχείρισης της ομοσπονδίας (εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις μισθοδοσίας, κατανομή χρημάτων στις ΕΠΣ και αξιοποίησής τους), ότι οι υπηρεσίες της ΕΠΟ επικαλούμενες φόρτο εργασίας δεν παρέχουν τα στοιχεία που ζητούνται και ως εκ τούτου, αδυνατεί να διενεργήσει τον έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 52 του καταστατικού.

Το εν λόγω άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι “η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από εξωτερικούς ειδικούς, οι οποίοι θα επιβλέπουν, καθοδηγούν και παρακολουθούν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσον αφορά ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου.”

Ακολουθεί η επιστολή που εστάλη στις 13/5 και εκθέτει συνολικά την ΕΠΟ δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της:

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο.

και τα Μέλη της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

 

Κοιν.:

Εκτελεστικό Διευθυντή της Ε.Π.Ο.

Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας Ε.Π.Ο.

Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ο.

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των μελών της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. για την μη ανταπόκριση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο. στο θέμα «Οικονομικός Έλεγχος  2023»

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη της ΕΕ/ΕΠΟ,

 

Μετά την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. τον Ιούνιο του 2023 παρατηρήθηκε ο αποκλεισμός της Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης από κάθε είδους ενημέρωση [συνεδριάσεις εκτελεστικής επιτροπής (ήτοι θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής, εισηγήσεις, αποφάσεις επί των θεμάτων κλπ), προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσφορές, πρακτικά επιλογής αναδόχου, συμβάσεις, διαγωνισμούς προμηθειών, οικονομικά δεδομένα κλπ]. Η ενημέρωση αυτή απαιτείτο προκειμένου να συμβουλεύσουμε την Εκτελεστική Επιτροπή αναφορικά με τις καταλληλότερες εταιρικές πολιτικές διακυβέρνησης για την Ε.Π.Ο., καθώς και να συνδράμουμε την Εκτελεστική Επιτροπή στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών θεμάτων, ώστε να εξυπηρετηθεί το καλλίτερο δυνατό συμφέρον της Ε.Π.Ο., πάντα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Όμως παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές προς τα αρμόδια τμήματα, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης προς επίλυση του σχετικού ζητήματος, αλλά και προς εκπλήρωση των καθηκόντων της, προσδιοριζομένων επακριβώς και λεπτομερώς στο άρθρο 52 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Ο., πραγματοποίησε συνεχόμενες συναντήσεις με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς επίσης με τον CEO κ. Ιάκωβο Φιλιππούση και τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο. κ. Παναγιώτη Μπαλτάκο, αναφορικά με το παραπάνω πρόβλημα.

Παρά την θετική ανταπόκριση από όσα μέλη από την Εκτελεστική Επιτροπή δέχθηκαν την πρόσκλησή μας και συναντήθηκαν μαζί μας και τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Ε.Π.Ο. και του CEO ότι θα δοθούν από την οικονομική υπηρεσία όλα τα στοιχεία που έχει ζητήσει επανειλημμένα με επιστολές της η ΕΕΔΣ, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε επαρκώς σε αυτά που έχουμε υποχρέωση βάσει του άρθρου 52 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Ο.

Είναι γεγονός ότι αν και η ηγεσία της Ε.Π.Ο., μας διαβεβαίωσε για την παροχή αρωγής στο έργο μας και ουδέποτε μας αρνήθηκε ρητώς την μη παροχή των απαιτουμένων για το έργο μας στοιχείων και ουδέποτε μας απάντησε ότι δεν πρέπει να έχουμε στα χέρια μας, ως επιτροπή, οικονομικά στοιχεία, προτάσεις διαγωνισμών, συμβάσεις κλπ, εν τούτοις  κάθε φορά με το πρόσχημα φόρτου ή αδυναμίας των υπηρεσιών να ανταποκριθούν στα αιτήματά μας φαλκιδεύτηκε η θεσμική αποστολή της Επιτροπής μας.

Η πληροφόρηση δε της Επιτροπής μας περί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, που από τα Χριστούγεννα και μετά πράγματι υλοποιήθηκε, ικανοποιώντας το αίτημά μας προς διευκόλυνση του έργου μας, ήτο και αυτή ελλειπής και άκαιρη, αφού εγένετο δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, οι δε σχετικές εισηγήσεις επί των θεμάτων με τα οποία θα απασχολείτο, αποστέλλονταν μία (1) ημέρα πριν τη συνεδρίαση, έτσι ώστε η όποια προληπτική παρέμβασή μας να είναι δύσκολη ή και αδύνατη.

 

Εν όψει των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, η οποία,

 

1.σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 περ. β του ισχύοντος καταστατικού  «Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης: α)… β) θα διασφαλίζει την πληρότητα και αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών λογιστικών και θα αξιολογεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση και την έκθεση των εξωτερικών ορκωτών λογιστών,…»,

σας γνωστοποιεί ότι δεν μπορεί να εκφράσει γνώμη ως προς την πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων, καθώς δεν τις έχουν παρασχεθεί από την οικονομική υπηρεσία τα οικονομικά δεδομένα, παρά τις επιστολές που έχουν σταλεί στα αρμόδια τμήματα από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  καθώς και η έκθεση των ορκωτών λογιστών, όταν αυτές συνταχθούν και έρθουν προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο., δεν δύνανται να έχουν την αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, καθώς οι δύο βασικές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης) βασίζονται στα οικονομικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της ομοσπονδίας, τα οποία ουδέποτε μας παρασχέθηκαν.

Από την πλευρά μας δεν αμφισβητούμε την επάρκεια της ελεγκτικής εταιρείας ως προς τον έλεγχο που πραγματοποιεί, δεν μπορούμε όμως να αξιολογήσουμε μια έκθεση ελέγχου χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα οικονομικά δεδομένα.

 

2.σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 περ. γ του ισχύοντος καταστατικού  «Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης: α)…, β)…, γ) θα συμβουλεύει και συνδράμει την Εκτελεστική Επιτροπή στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών θεμάτων και θεμάτων συμμόρφωσης της Ομοσπονδίας,…»,

σας γνωστοποιεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης δεν έχει πρόσβαση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης της Ε.Π.Ο. (συμβάσεις – μισθοδοσία) και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει η δυνατότητα να  προτείνουμε τρόπους εξοικονόμησης πόρων, αποφυγής κινδύνων, αποφυγής δημιουργίας ακραίων διοικητικών επιβαρύνσεων και να συμβουλέψουμε την ομοσπονδία στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης.

 

3.σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 περ. ε του ισχύοντος καταστατικού  «Η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης: α)…, β)…, γ…, δ)…, ε) θα εξετάζει την κατακύρωση των εμπορικών συμβάσεων και την επιλογή των εμπορικών εταίρων, καθώς και την επιλογή προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, την κατανομή ποσών προς τις ΕΠΣ και τη χρήση των ποσών αυτών από μέρους τους,…»,

σας γνωστοποιεί ότι δεν ήρθαν εις γνώση της  Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης πλήθος προκηρύξεων και συμβάσεων που καταρτίστηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξετάσουμε και να συνδράμουμε όπου αυτό χρειαστεί. Ακόμα και οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μας δόθηκαν τελικά, αυτές ήταν ήδη δρομολογημένες χωρίς καμία δυνατότητα προηγούμενης συμβουλευτικής παρέμβασης από την ΕΕΔΣ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος που μας δόθηκαν στις 28.9.2023, οι οποίες χρονικά η μία έληγε την ίδια μέρα, στις 28.9.2023 και η άλλη έληγε τέσσερις ημέρες αργότερα.

Ο ρόλος επομένως της ΕΕΔΣ περιορίζεται στην εκ των υστέρων γνώση των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί μέσα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτά γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

 

Παρόλα τα ανωτέρω, υπενθυμίζουμε, για μια εισέτι φορά ότι η Ε.Ε.Δ.Σ. εκτελεί τις αρμοδιότητές της και είναι πάντοτε στη διάθεση της Ε.Ε. και της Ε.Π.Ο. για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχει εκλεγεί.

Μετά τιμής,

Για την ΕΕΔΣ

Η Πρόεδρος

    Διονυσία Μπιτζούνη”

Διαβάστε ακόμα:

Αντιθεσμική παρέμβαση ΣΥΕΠΟ: Ζητεί από τους υπαλλήλους της ΕΠΟ να μην συνεργάζονται με την “Επιτροπή Μπιτζούνη”!

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή